واریز مستقیم از طریق درگاه بانکی نامحدود

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان

بازی انفجار
پشتیبانی از ارزهای مجازی
کازینو آنلاین
پیش بینی ورزشی
پشتیبانی فارسی
حد اقل میزان شارژ حساب
حد اقل میزان برداشت

Casino Ratings

اعتبار
کیفیت بازی انفجار
پشتیبانی
تجربه کاربری
تنوع بازی ها
راحتی برداشت
امتیاز کلی

واریز مستقیم از طریق درگاه بانکی نامحدود

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان

سینا صالحی

بررسی کازینو توسط:

سینا صالحی

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان